Wiadomości ogólne o spółkach handlowych

w: J. Napierała, A. Koch, Prawo spółek handlowych, Zakamycze 2005

” (…) Skład personalny spółki osobowej jest jednym z istotnych czynników wywierających wpływ na powstanie spółki i jej funkcjonowanie. Określony skład wspólników jest z reguły motywem uczestnictwa w spółce osobowej. Składem wsólników spółki osobowej oraz ich stanem majątkowym zainteresowani są również kontrahenci spółki.
Jako typowy (modelowy) dla spółek można uznać stan, w którym skład wspólników nie ulega zmianie. Oczywiście ustawodawce może dokonać odstępstw od takiego modelu i tym samym wprowadzić do spółki osobowej element charakterystyczny dla spółki kapitałowej. Kompromisowe rozwiązanie tej kwestii zawiera art. 10 k.s.h. Przepis ten z jednej strony stwarza możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inna osobę bez konieczności zmiany umowy spółki (art. 10 § 1 k.s.h.), z drugiej natomiast: gwarantuje wspólnikom wpływ na określenie przesłanek przeniesienie członkostwa (art. 10 § 2 k.s.h.) oraz (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share