Zakaz finansowego wspierania przez spółkę akcyjną nabycia wyemitowanych przez nią akcji – w kontekście problematyki wykupów kredytowanych i menedżerskich

w: M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.) Europejskie Prawo Spółek, Zakamycze 2004

” (…) Ocena zasadności obowiązywania zakazu finansowego wspierania przez spółkę akcyjną nabycia wyemitowanych przez nią akcji w kontekście problematyki wykupów kredytowanych i menedżerskich prowadzi do niejednoznacznych konkluzji. Z jednej strony wykup kredytowany i związane z nim finansowe wsparcie udzielone przez spółkę cel na rzecz osób trzecich (spółki specjalnego przeznaczenia kontrolowanej przez grupę kupującą) nabywających wyemitowane przez nią akcje może pełnić wysoce pożyteczną rolę zarówną dla akcjonariuszy spółek akcyjnych, jak i całej gospodarki. Z drugiej jednak strony, transakcje typu LBO/MBO niosą ze sobą poważne ryzyko zarówno dla wierzycieli spółek akcyjnych, jak i akcjonariuszy mniejszościowych. (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share