Zasada równego traktowania akcjonariuszy w kodeksie spółek handlowych

“RPEiS” 2000/04

” (…) Nałożenie na spółkę obowiązku równego traktowania akcjonariuszy, gdy występują oni w stosunku do niej jako osoby trzecie, prowadziłoby do skutków sprzecznych nie tylko z konstrukcją praw akcjonariusza, ale także przypisywanymi prawodawcy założeniami aksjologicznymi. (…)”

” (…) Zakres zastosowania zasady równego traktowania akcjonariuszy ograniczony został do klasy wewnątrz-korporacyjnych stosunków prawnych pomiędzy spółką a jej akcjonariuszami. Tym samym spółka nie ma obowiązku równego traktowania w stosunku do akcjonariuszy, którzy występują wobec niej jako osoby trzecie, w zakresie czysto zobowiązaniowych stosunków prawnych. (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share