Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności spółki publicznej za naruszenie obowiązków informacyjnych

Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 2 ? 2007, s. 110-126

” (…) Wydaje się, że informacją cenotwórczą jest taka informacja o emitencie lub wyemitowanych przez niego akcjach, która mogłaby być wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora. Można przypuszczać, że racjonalnie działający inwestor bierze pod uwagę przede wszystkim takie okoliczności, które mogą wpływać na cenę lub wartość akcji. (…)”

“(…) Należy przyjąć, że drobne przekłamania w informacjach o charakterze technicznym lub zupełnie marginalnym, oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe z reguły nie stanowią przyczyny błędnych decyzji inwestycyjnych. (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share