Formy bezpośredniej działalności przedsiębiorców zagranicznych w prawie polskim

[w:] Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny
prawa krajowego (red.) C. Mik, Toruń 2000, s. 111-137.

_x005F_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share