Dopuszczalność zawierania umowy o właściwość sądu między stronami stosunku pracy. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13.02.2014 r. (II PZP 1/13)

„Polski Proces Cywilny” 2016/2

Limitations raise questions. We provide answers.
Share