Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

To pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z ponadrocznego okresu obowiązywania tego aktu.

Rok publikacji: 2019
 
Limitations raise questions. We provide answers.
Share