Dopuszczalność odstąpienia prez konsumenta od umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”

„Coraz większa liczba ubezpieczycieli oferuje zawarcie umowy ubezpieczenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wykorzystanie bezpośrednich form współpracy kontraktowej w postaci komunikacji internetowej oraz telefonicznej pozwala na obniżenie kosztów dystrybucji usług, a co za tym idzie na obniżenie wysokości składki. Z nawet pobieżnej analizy ofert wynika, że szczególnie prężnie rozwija się segment ubezpieczeń komunikacyjnych, obejmujący ubezpieczenia: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Stosunki pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym zarówno w fazie przedkontraktowej, jak i już po zawarciu umowy, regulowane są przy tym przez szereg aktów prawnych osadzonych w zupełnie odrębnym kontekście oraz problematyce. Za przykład posłużyć mogą z jednej strony ustawy regulujące ochronę użytkowników sieci publicznej i jednocześnie biorców wielu proponowanych on-line a z drugiej strony- ustawy regulujące tryb celów, częstokroć bardzo trudno dokonać jednoznacznej oceny, którym z wartości chronionych przez pracodawcę należy dać pierwszeństwo przy wzajemnej ich sprzeczności. W niniejszym artykule omówiono problematykę relacji pomiędzy uprawnieniami stron stosunku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku umowy zawartej na odległość, podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, czy ubezpieczający będący konsumentem może skutecznie odstąpić od takiej umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share