Umowa przewidująca odprowadzanie zysku przez spółkę akcyjną a zasada utrzymania kapitału zakładowego

” (…) Ocena regulacji kodeksu spółek handlowych dotyczących umowy przewidującej odprowadzenie zysku przez spółkę zależna na rzecz spółki dominującej jest niejednoznaczna. Z jednej strony bowiem pozytywnie należy oceniać próbę unormowania problematyki umów holdingowych w aspekcie przekazywania zysku przez spółkę zależną na rzecz spółki dominującej. Z ekonomicznego punktu widzenia transferowanie zysków przez spółki zależne na rzecz spółek dominujacych jest istotnym instrumentem zarządzania finansami zgrupowania spółek (koncernu). Jednocześnie trafnym rozwiązaniem było poprzestanie na fragmentarycznej i elastycznej regulacji tej problematyki, mając na uwadze brak rozpowszechnionej praktyki stosowania tego typu umów. (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share