SKUTKI WPROWADZENIA IN-HOUSE DLA PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

W swojej publikacji prawnicy SMM Legal próbują wskazać jakie skutki będzie miała implementacja przepisów regulujących zamówienia in-house, w tym przepisów z art. 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W swojej pracy autorzy uwzględniają również rozwiązania przyjęte na gruncie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie pzp oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366), które bezpośrednio dotyczą przedsiębiorców działających na rynku gospodarki odpadami komunalnymi.

Pełny tekst publikacji jest dostępny tutaj: http://logistyka-odzysku.pl/download/60217/

Limitations raise questions. We provide answers.
Share