„Wody opadowe oraz roztopowe – uwagi do projektu nowego prawa wodnego”.

W swojej publikacji prawnicy SMM Legal dokonują szczegółowej analizy przepisów nowego Prawa wodnego. Dr Jędrzej Bujny oraz Mikołaj Maśliński zwracają m.in. uwagę na konsekwencje prawne jakie niesie dla branży wod-kan ograniczenie w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków definicji pojęcia „ścieków”. Ponadto, autorzy szeroko odnoszą się do kwestii tzw. opłaty za deszczówkę i związanymi z nią wątpliwościami prawnymi.

Pełny tekst publikacji jest dostępny tutaj: http://e-czytelnia.abrys.pl/wodociagi-kanalizacja/2016-7-919/prawo-10989/wody-opadowe-oraz-roztopowe-uwagi-do-projektu-nowego-prawa-wodnego-21632

Limitations raise questions. We provide answers.
Share