NOWE ZAGRANICZNE PUBLIKACJE PROF. MATACZYŃSKIEGO I PROF. SÓJKI

Nakładem prestiżowego niemieckiego wydawnictwa naukowego Peter Lang ukazała się praca zbiorowa pod redakcją prof. Macieja Mataczyńskiego pt. The Takeover of Public Companies as a Mode of Exercising EU Treaty Freedoms. W zbiorze znajdują się m.in. publikacje M. Mataczyńskiego i T. Sójki.

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień prawnych mających wpływ na procesy związane z przejęciami spółek publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa unijnego, polskiego oraz niemieckiego. Analiza przejęć przedstawiona jest z perspektywy dwóch istotnych traktatowych swobód: swobody przepływu kapitału oraz swobody przedsiębiorczości, a także uwzględnia tzw. trzynastą dyrektywę (dyrektywę w sprawie przejęć). W pozycji znajdziemy pogłębiony komentarz odnośnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Autorzy omawiają także ograniczenia autonomii wspólników wynikające z regulacji ponadnarodowych, przyglądając się również zasadom „przełamania” (ang. breakthrough rule) oraz neutralności wynikającym z dyrektywy o przejęciach. Rozbudowana analiza ekonomiczna zapewnia niezbędne tło dla prezentacji badań z zakresu doktryny prawniczej. Wśród omawianych tematów znajduje się także zjawisko tzw. „national champions” oraz jego rola w gospodarkach i społeczeństwach rynków wschodzących.

Wróć