Strajk jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność przewoźnika lotniczego na gruncie rozporządzenia (WE) nr 261/2004

w: Palestra 2016/7-8

Limitations raise questions. We provide answers.
Share