Odpowiedzialność odszkodowawcza za wady prospektu emisyjnego w świetle dyrektywy prospektowej

” (…) Artykuł 98 ust. 6 ustawy [o ofercie publicznej] nie może […] być podstawą do twierdzenia, że każdy kto sporządził choćby jedną informację, która została zawarta w treści prospektu emisyjnego, automatycznie odpowiada za całość prospektu. Taka wykładnia art. 98 ust. 6 ustawy prowadziłaby do rozszerzenia zakresu odpowiedzialności, o której mowa w ustępie 1 tego przepisu. (…)”

” (…) W świetle art. 98 ust. 1 ustawy [o ofercie publicznej] należy przyjąć, że nie-ujawnienie w prospekcie określonych osób, które sporządzały lub brały udział w sporządzaniu fałszywych informacji, nie zwalnia tych osób z odpowiedzialności. Przepis ten bowiem nie uzależnia ich odpowiedzialności od tego, czy zostały one w treści prospektu wymienione jako podmioty ponoszące odpowiedzialność za informacje w nim zawarte. (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share