Prof. Maciej Mataczyński Sędzią Sądu Polubownego Przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zadaniem tej instytucji jest rozstrzyganie sporów cywilnych o prawa majątkowe pomiędzy Spółką a uczestnikami Depozytu oraz pomiędzy uczestnikami Depozytu, związanych z zakresem działalności Spółki. W skład Sądu Polubownego wchodzi 10 sędziów wybieranych przez Walne Zgromadzenie na trzy lata. Orzekanie odbywa się w składzie 3-osobowym. Każda ze stron ma prawo do wyznaczania jednego sędziego.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share